img_7435

Dr Sharmishtha Sarkar, Trustee, SPACE Hertfordshire